SIA „TICKETPOINT” INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

SIA „TICKETPOINT” interneta veikala https://www.ticketpoint.lv/ (tālāk tekstā i-veikals) apmeklētāji un lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk minētos lietošanas noteikumus.
I-veikalu administrē SIA „TICKETPOINT” (tālāk tekstā TICKETPOINT), juridiskā adrese: Mārtiņa iela 20, Ogre, LV-5001, e-pasts: info@ticketpoint.lv; tālr. +371 28600213.

Līguma priekšmets

TICKETPOINT pārdod pasākumu biļetes pēc organizatoru pieprasījuma un organizatoru interesēs, un nav tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas un realizācijas noteikumus, ieskaitot sēdvietu izvietojumu, zāles ietilpību un citus parametrus, izsniegt vai atlīdzināt nozaudētās, iznīcinātās vai bojātās biļetes.
Tiesības un saistības sakarā ar biļetēm nosaka un izsludina pasākuma organizators un TICKETPOINT neuzņemas saistības par šo tiesību un saistību saturu vai izpildīšanu. TICKETPOINT nav pasākuma organizatora vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma saturu, kvalitāti, informāciju vai reklāmu, pārstāvis.

Cenas un norēķini

Biļešu cenas un i-veikalā pieejamo biļešu skaits par attiecīgo cenu var mainīties līdz brīdim, kad klients biļetes ir ielicis savā iepirkumu grozā.
Tirdzniecībā uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.
Pasākuma organizators patur tiesības patstāvīgi izstrādāt savu biļešu pārdošanas stratēģiju, iepriekš par to nebrīdinot nedz TICKETPOINTU, nedz potenciālos pasākuma apmeklētājus un biļešu īpašniekus.
Saskaņā ar pasākuma organizatora stratēģiju, tirdzniecībā var būt speciāli biļešu piedāvājumi vai speciālas cenas, kuru nosacījumi un termiņi ir norādīti atsevišķi katra pasākuma aprakstā.
I-veikalā izvēlēto biļešu apmaksai tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klients veic darījuma apmaksu, izmantojot AS “Swedbank” bankas internetbankas vai maksājuma kartes (VISA, VISA Electron, MAESTRO).
Ja 15 minūšu laikā klients nav veicis apmaksu, tas nozīmē, ka darījums nav noticis. Biļetes automātiski tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un klientam pirkšanas process ir jāveic no jauna.
Biļešu iegāde interneta veikalā www.ticketpoint.lv ir maksas pakalpojums, kā arī, piegādes maksa, ja tā ir noteikta izvēlētajam piegādes veidam, tiek pievienota kopējai pirkuma summai.
I-veikalā nav iespējama biļešu rezervācija un apmaksa par izvēlētajām biļetēm ir jāveic 15 minūšu laikā pēc to pievienošanas pirkuma grozam.
TICKETPOINT ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu, tādā veidā, preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

Piegāde

E-Biļetes tiek nosūtītas uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi automātiski pēc pasūtījuma apmaksas.
E-BIĻETES tirdzniecība tiek pārtraukta līdz ar pasākuma beigām vai arī ātrāk, ja to ir noteicis organizators.
* E–Biļete: biļete ar QR kodu un pasākuma detaļām. E-biļeti pie ieejas pasākumā var uzrādīt no visām viedierīcēm (izdrukāšana nav nepieciešama).

Tirgotāja atbildība

Viens klients vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 8 biļetes uz vienu pasākumu, ja pasākuma organizators nav noteicis citādāk.

SIA „TICKETPOINT” nepārbauda lietotāja personību, izņemot tā lietotājvārdu un paroli. Neierobežojot iepriekš minēto, ikviens un visi SIA „TICKETPOINT” i-veikala apmeklētāji un lietotāji apstiprina SIA „TICKETPOINT” kā savu personas datu apstrādātāju un piekrīt, ka dati var tikt vākti, reģistrēti, ierakstīti, uzglabāti, kārtoti, pārveidoti, izmantoti, pārsūtīti un izplatīti, bloķēti vai dzēsti atbilstoši Latvijas Republikas izdotajam Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Datu pārvaldītājs un apstrādātājs ir SIA „TICKETPOINT”, juridiskā adrese: Mārtiņa iela 20, Ogre, LV-5001.
Personas dati, ko apstrādā SIA „TICKETPOINT” saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir tikai dati, ko tiešsaistē iesniedz SIA „TICKETPOINT” i-veikala apmeklētājs vai lietotājs, norādot datus biļešu iegādei vai reģistrējoties kā lietotājs SIA „TICKETPOINT” i-veikalā. Vienīgais un patiesais personas datu apstrādes mērķis šo Lietošanas noteikumu ietvaros ir nodrošināt SIA „TICKETPOINT” i-veikala (vietnē www.ticketpoint.lv) darbību un SIA „TICKETPOINT” „Izklaides pasta” izsūtīšanu. Lai realizētu iepriekš norādītos mērķus, SIA „TICKETPOINT” ir tiesības nodot personas datus uzņēmumiem, kas pieder tai pašai uzņēmumu grupai SIA „TICKETPOINT” ietvaros, vai arī tam uzņēmumam, kas savā īpašumā iegūst SIA „TICKETPOINT” i-veikalu gadījumā, kad uzņēmums tiek nodots trešās puses uzņēmumam. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no „Izklaides pasta” saņemšanas, kā norādīts pamācībā vietnē www.ticketpoint.lv vai „Izklaides pasta” apakšējā daļā.
SIA „TICKETPOINT” kontaktinformācija ir norādīta šo Lietošanas noteikumu sākumā, kā arī ir pieejama vietnē www.ticketpoint.lv.

Ne TICKETPOINT, ne pasākuma organizators nepārbauda biļetes pircēja vai īpašnieka personas identitāti, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties tā rezultātā.

TICKETPOINT nepārbauda lietotāja tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi. Šādas biļetes iegāde negarantē ieeju pasākuma teritorijā. Ieejas tiesības pasākumā šādos gadījumos pārbauda norises vietā.

I-veikala lietošanas noteikumu pārkāpšana dod TICKETPOINTAM tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkuru lietotāja biļešu pirkumu.
TICKETPOINT nav atbildīgs par rakstiem, komentāriem un citiem datiem mājas lapā, kurus ievieto i-veikala lietotājs vai mājas lapas apmeklētājs.

TICKETPOINT mājas lapa var saturēt atsauksmes un saites uz vispasaules informāciju internetā, tā kā TICKETPOINT nevar kontrolēt šīs vietas un tur izvietoto informāciju, TICKETPOINT neuzņemas atbildību par atbilstību, nozīmību un informāciju šajās vietās.

Jebkura šīs mājas lapas lietošana (biļešu pārdošanai, reklāmai, biznesa piedāvājumiem un citām komerciāla rakstura aktivitātēm), ieskaitot atsauces uz TICKETPOINT ir aizliegta bez TICKETPOINT rakstiskas atļaujas.

Pircēja atbildība

I-veikala lietotājs apņemas netraucēt i-veikala darbību un tehnoloģiskos risinājumus. Jebkāda i-veikala darbības pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, piemērošana, lietošana un datu publicēšana jelkādos nolūkos ir aizliegta. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi no i-veikala vai biļešu rezervācijas sistēmas, ir aizliegta.

Lietojot i-veikalu tās lietotājs piekrīt:
• ka ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņām ir dotas tiesības lietot i-veikalu);
• ievērot visus i-veikala lietošanas noteikumus;
• uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa lietotājvārds vai parole netaptu zināma trešajām personām;
• neizmantot biļešu apmaksai 3.personas maksājumu karti;
• ievērot biļešu lietošanas noteikumus, kas norādīti uz katras biļetes.

Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod TICKETPOINTAM tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkura lietotāja biļešu pirkumu.

Ierodoties uz pasākumu, Jūs piekrītat, ka Jūs un Jūsu bērni vai aizbilstamie var tikt fotografēti un iemūžināti videomateriālos.
Šī informācija var tikt izmantota pasākuma un to organizētāju atpazīstamības nodrošināšanai, publicējot video ierakstus un fotogrāfijas sociālajos tīklos, interneta mājas lapā, jebkurā masu informācijas līdzeklī, kā arī dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām.

Pasūtījuma atcelšana/Darījuma summas atmaksa

Biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, ja vien tas nav paziņots savādāk no organizatora puses.

Gadījumā, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, TICKETPOINT nav atbildīgs par biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu.
Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība.
Biļešu apmaiņu vai atlīdzināšanu, ja pasākums ir atcelts, pārcelts, organizē pasākuma organizators vai TICKETPOINT pēc attiecīgas vienošanās noslēgšanas ar pasākuma organizatoru.
TICKETPOINT neuzņemas atbildību par atceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.
Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.

Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties i-veikalā, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.
Šie noteikumi ir pieejami TICKETPOINT mājas lapā www.ticketpoint.lv, sadaļā “Noteikumi”